Alsemera

51 tekstów – auto­rem jest Al­se­mera.

Przes­tałaś życzyć mi dob­rej no­cy i wte­dy wie­działam, że Cię straciłam. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 września 2015, 00:22

Noc jest młoda, ale my starze­jemy się z każdą myślą i łup­nięciem w kościach, ro­bimy się zbyt zmęcze­ni, by się na­walić, zbyt sztyw­ni, by tańczyć, zbyt os­trożni, by dob­rze się bawić. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 25 maja 2014, 18:33

And I can paint the who­le uni­ver­se on your mouth with my lips.

I mogę wy­malo­wać cały wszechświat moimi us­ta­mi na Twoich wargach. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2014, 20:49

Zna­lazłam bliz­ny w miej­scach, o których nie miałam pojęcia. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 26 września 2013, 22:05

Poobi­jane ser­ce ma krótką pa­mięć, w prze­ciwieństwie do mózgu, który pa­mięta wszystko. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 1 grudnia 2011, 19:48

Niedo­syt życia wy­daje się niez­wykle ludzki. 

myśl
zebrała 41 fiszek • 13 lipca 2011, 16:44

Naj­gorzej jest po­godzić się z własną śmiercią. 

myśl
zebrała 35 fiszek • 22 czerwca 2011, 21:34

Rzecz w tym, że nie zna­my sztu­ki życia, w której gra­my. Im­pro­wizu­jemy, cza­sem po­wiela­my włas­ne ruchy. Wszys­tko może się zdarzyć. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 13 czerwca 2011, 15:25

Każdy związek ma w so­bie od­ro­binę tok­sycznych sub­stan­cji, jak choćby po­zor­nie niepo­zor­na zaz­drość czy zbyt wy­bucho­wy tem­pe­rament. I jak tu się zdro­wo zakochać... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 11 czerwca 2011, 15:30

Tak to już jest - jak ko­muś za­leży na To­bie, to mu, cho­lera, go­tujesz tę krew, za­pomi­nając cza­sem, że nie ma tam na­wet sta­li nierdzewnej...
I masz gdzieś, że wykipiało. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 9 czerwca 2011, 13:27

Alsemera

Someone get me out of my mind I hate these thoughts I can`t deny

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Alsemera

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

5 września 2015, 15:54nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Przestałaś życzyć mi dob­rej [...]

3 września 2015, 00:22Alsemera do­dał no­wy tek­st Przestałaś życzyć mi dob­rej [...]